1. کنفرانس علمی-تخصصی، روسیه-مسکو
  2. فراخوان ثبت نام اینترنتی نمایشگاه
  3. پاویون ایران در نمایشگاه روس بیلد