1. درج آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه
  2. نمایشگاه بین المللی ایران کمیکال
  3. فراخوان ثبت نام اینترنتی نمایشگاه
  4. Big 5 Dubai 2023
  5. Buildexpo Kenya