اطلاعیه شماره سه 

 

موضوع: واریز وجه پیش پرداخت

تاریخ انتشار: شنبه  9 اردیبهشت ماه 1402

 

متقاضیان محترم به اطلاع می رساند، آن دسته از متقاضیان که نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام نموده باشند ( چه در حال بررسی، چه تایید شده و چه دارای نقص )، به منظور راه یابی به مرحله جانمایی، از روز یکشنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه 1402 تا پایان روز یکشنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1402 فرصت دارند از طریق پنل کاربری خود نسبت به پرداخت وجه پیش پرداخت (بخش علی الحساب در پنل کاربری) به مبلغ 100،000،000 ریال از طریق درگاه اینترنتی اقدام نمایند.

توجه1. پرداخت مبلغ فوق به منزله حضور قطعی متقاضی در نمایشگاه نخواهد بود و این مبلغ در صورت عدم جانمایی در مرحله اول به طور کامل به متقاضی مسترد خواهد شد. همچنین این مبلغ در صورت اعلام انصراف متقاضی قبل از جانمایی به طور کامل به متقاضی مسترد خواهد شد.

توجه2. پس از جانمایی، بابت اجاره بهای غرفه و سایر خدمات، پیش فاکتور صادر خواهد شد که مبلغ مذکور از صورتحساب متقاضی کسر و متقاضی موظف است مانده حساب خود را در مهلت تعیین شده (که در اطلاعیه جانمایی مقرر خواهد شد) پرداخت نماید. در صورتی که متقاضی پس از جانمایی اعلام انصراف نماید، مهلتی برای انصراف مشخص خواهد شد و اگر متقاضی در این مهلت اعلام انصراف نماید، وجه پیش پرداخت به طور کامل به وی مسترد می شود اما پس از پایان این مهلت طبق شرایط انصراف مبلغی تحت عنوان جریمه انصراف از کلیه مبالغ پرداختی وی کسر خواهد شد. شرایط انصراف در اطلاعیه جانمایی اعلام خواهد شد.

توجه3. آن دسته از متقاضیان که تا کنون نسبت به بارگذاری مدارک خود هیچ اقدامی ننموده اند در فرصت اعلام شده در ابتدای این اطلاعیه فرصت دارند مدارک خود را بارگذاری نمایند که در این صورت قادر خواهند بود مبلغ پیش پرداخت را از طریق پنل کاربری خود واریز نمایند.

توجه4. عدم واریز مبلغ پیش پرداخت در مهلت مذکور، فرصت حضور متقاضی را در مرحله اول جانمایی از بین خواهد برد و ستاد برگزاری هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص واگذاری فضای نمایشگاهی به متقاضی نخواهد داشت.